Hofm 20180086 De Lijn Hardloper01

Privacy

Privacy verklaring

(laatste aanpassing: 10/04/2018)

De Lijn leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie’.

De Lijn benadrukt dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze privacyverklaring hangt samen met de cookie policy. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Marc Cammaerts.

1. Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

a. Gegevens die u ons meedeelt
Naam
Woonadres
Bedrijfsadres
Email
Telefoonnummer (vast/GSM)
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Communicatievoorkeuren
Correspondentiegegevens
[…]

b. Gegevens die automatisch worden verzameld
Informatie betreffende het gebruik van de website, het platform en/of de mobiele applicatie, zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina langs waar u toegang kreeg tot deze website, geografische locatiegegevens, …

c. Ggegevens ons meegedeeld door derden
In dit geval garanderen deze derde partijen dat ze de nodige toestemming(en) of andere wettelijke gronden hebben om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2. Gebruik persoonsgegevens

a. Algemeen
i. Om de aangeboden producten of diensten te kunnen leveren;
ii. Ter verificatie van de verstrekte persoonsgegevens;
iii. Ter beveiliging van die gegevens;
iv. In het kader van marktonderzoek of voor statistische doeleinden;
v. Voor de optimalisatie van onze producten en/of diensten;
vi. Voor facturatie;
vii. Informeren van de betrokkene of het bezorgen van promoties;
viii. Klantenadministratie;

b. Direct marketing en mededeling aan derden
De persoonsgegevens van betrokkenen worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij De Lijn hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene via een “opt-in”, met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan de technische of andere dienstverleners van De Lijn om de levering van producten of diensten toe te laten.

c. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, gratis en zonder motivering via e-mail aan klantendienst@delijn.be.

3. Hoelang we gegevens bijhouden

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de producten en/of diensten te leveren, tenzij wanneer een langere bewaartermijn bij wet vereist of gerechtvaardigd is.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen, mits betrokkene zijn identiteit kan aantonen.

De betrokkene is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan De Lijn mee te delen. Bepaalde diensten kunnen desgevallend wel geweigerd worden indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet meedeelt. Hij is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

De betrokkene kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@delijn.be. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen voor De Lijn.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Lijn hanteert technische en/of organisatorische veiligheidsmaatregelen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Lijn verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden.

Deze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites niet in beheer van De Lijn waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. De Lijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de producten of diensten daarop vermeld. Het is aan te raden de privacyverklaring van elke bezochte site te lezen.

6. Aanpassingen

Indien De Lijn ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door de gebruiksvoorwaarden of deze privacyverklaring, contacteert zij de betrokkene vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is, en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien de gebruiksvoorwaarden of de privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op deze website.

7. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

8. Aanvaarding

Door deze website te gebruiken aanvaardt de betrokkene alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring en gaat hij ermee akkoord dat De Lijn zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

9. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden of deze privacyverklaring, of met betrekking tot de manier waarop De Lijn gegevens verzamelt kan men contact opnemen met De Lijn via privacy@delijn.be of via post op VVM De Lijn, t.a.v. Stefanie Proost, Motstraat 20 2800 Mechelen.

Elke mededeling van De Lijn aan de betrokkene gebeurt via de website of per e-mail.

  Maak een Mobiele Maandag profiel aan

  Dan krijg je van ons de komende weken de beste tips, de liefste aanmoedigingen en ontdek je meteen ook je mobiele mogelijkheden. Je hebt een wachtwoord nodig om de komende weken in te loggen op je persoonlijke dashboard. Hier vind je altijd jouw score, jouw behaalde badges, jouw tips op maat, …

  Welke verplaatsing maak je het vaakst?

  Hoe verplaats je je dan meestal?

  Duid hier het vervoermiddel aan dat je dan meestal gebruikt.

  Welke andere vervoermiddelen gebruik je nog minstens 1 keer per week?

  Duid gerust meerdere vervoermiddelen aan, als je in jouw traject meestal meerdere vervoermiddelen combineert.

  Even geduld aub

  Je ingave wordt gevalideerd en verwerkt.

  Even geduld aub

  Je e-mail wordt verwerkt en verzonden.

  Mail voor nieuw wachtwoord verzonden

  We stuurden je zonet een e-mail over hoe je een nieuw paswoord kan aanmaken.

  Daag een vriend uit

  Even geduld, je uitdaging is onderweg

  Uitdaging verzonden

  Er werd een mail verzonden naar je vriend of vriendin. Op je persoonlijke dashboard kan je altijd opvolgen hoe hij of zij het doet.

  Daag iemand anders uit